QS. At-Tahrim

QS. At-Tahrim

Ust. Abu Uwais
QS. At-Tahrim